Skip to content

Privacyverklaring Dharma Projects

In dit document geef ik (Hans Keupink-Van Gogh) u informatie hoe onze onderneming (Dharma Projects, waar Autisme-Integraal onderdeel van is) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die we in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. Onze onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-34834445

U kunt mij mailen op e-mailadres: hkeupink@autisme-integraal.coach

Op mijn website https://autisme-integraal.coach vindt u verdere informatie over mijn onderneming.

 

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u onze website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga we met u in gesprek. In dit gesprek stellen we u verschillende vragen. Deze vragen kunnen onder andere betrekking hebben op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u wordt begeleid, worden deze gegevens vastgelegd in uw dossier.

Toestemming

Uw persoonsgegevens mogen door ons niet zomaar worden verwerkt, hier hebben wij een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Voor minderjarigen tot 12 jaar vragen we toestemming van een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vragen we toestemming van zowel de minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen wij u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien zijn we verplicht om een dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als we onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover informeren.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die we van u ontvangen gaan we zorgvuldig om. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Als zorgaanbieders hebben we een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geven we geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houden we registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die we van u krijgen om ons een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. We geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover u en/of uw ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming hebben gegeven. In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw gegevens te delen met derden.

Concreet kunnen we uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.

Aanvang van de zorg

Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten we op uw identiteitsbewijs controleren. We maken daarvan geen kopie of scan. Ook zullen we u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

Betaling

Voor de bekostiging van de zorg, verstrekken we uw gegevens – voor zover noodzakelijk – doorgaans aan de gemeente. Op de factuur kunnen onder andere uw NAW-gegevens, uw BSN-nummer en een specificatie van de behandeling staan. Indien de zorg buiten het gemeentelijk aanbod valt, wordt deze mogelijk aan uzelf gefactureerd. Dit kan via de zorgverzekeraar lopen.

Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of wij vermoeden dat dit zo is) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluiten een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Zorgaanbieders zijn op basis van de Wmo 2015 verplicht om dossiers 15 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens worden vernietigd. Voor gegevens waarop de Wmo 2015 niet van toepassing is, geldt in beginsel dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk, tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.

Wat zijn uw rechten?

Als cliënt bepaalt u welke gegevens wij wel of niet van u ontvangen. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik hieronder samen. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het reglement vindt u mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Wij verstrekken dit afschrift eenmalig kosteloos.

Recht op correctie

Indien u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Recht op verwijdering

Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie bewaren dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.

Recht op beperking

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, u wilt bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Aan dit verzoek zullen wij voldoen.

Brongegevens

Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen dan informeren we u over de bron waaruit we deze informatie hebben ontvangen.

Overige rechten

U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook het recht om op te vragen door wie en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd.

Elektronische communicatie

Website

Als u het contactformulier op onze website invult of mij een e-mail stuurt dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.

Cookies

Op mijn website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Wanneer we u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt.

Mocht u van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Back To Top