Skip to content

Algemene voorwaarden van Autisme-Integraal dat onderdeel is van Dharma Projects

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor Dharma Projects, Centrum voor zorg en begeleiding van mensen met een beperking, zowel op psychosociaal, maatschappelijk als op bewegingsvlak. Therapie, coaching, begeleiding en training vanuit een holistische grondslag, innovatie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en geestelijke gezondheidszorg officieel gevestigd te Laren. Dharma Projects staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65322517 en is bij de Belastingdienst bekend met BTW nummer NL856065262B01

Handelsnamen zijn Autisme Integraal en Vier je leven.

Artikel 2. Aanbod

Dharma Projects biedt training, ambulante begeleiding, therapie en voorlichting aan. Dit gebeurt via individuele begeleiding en trainingsbijeenkomsten aan individuen of aan meerdere cliënten tegelijk. De vraag van de cliënt bepaalt de duur.

Artkel 3. Klant en cliënt

De cliënt is de persoon die een overeenkomst met Dharma Projects aangaat en trainingsbijeenkomsten, begeleiding, therapie of voorlichting krijgt bij Dharma Projects. Wanneer er een samenwerking wordt aangegaan gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Privacy en meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Dat wat besproken wordt tijdens de gesprekken of bijeenkomsten van Dharma Projects blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie in strijd is met het Nederlands strafrecht. In dit laatste geval heeft Dharma Projects de plicht dit te melden bij de autoriteiten. Hierop kan Dharma Projects niet door de cliënt of klant op worden aangesproken.

Dharma Projects is verplicht bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling te handelen volgens de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast.

Artikel 5. Dossier

Bij ambulante begeleiding wordt er zoals wettelijk vereist een (beperkt) cliëntendossier bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage in je eigen dossier. Hiervoor dien je een aparte afspraak te maken.

Artikel 6. Derden

Dharma Projects werkt zelfstandig en verstrekt dan ook alleen informatie aan derden na schriftelijke toestemming van de cliënt of klant of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. In dit laatste geval wordt de cliënt of klant hier door Dharma Projects van op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Beroepsregistratie en kwaliteitsbewaking

Dharma Projects is opgericht door Hans Keupink-van Gogh en Angelique van Gogh, zij staan geregistreerd als GGZ-begeleiders, Social work profiel zorg aangevuld met relevante Post-HBO opleidingen die voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid. Zij blijven toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De professional dient te handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels).

Artikel 8. Duur en beëindiging

De duur van de overeenkomst wordt vooraf vastgesteld. Dit geschiedt in de (zorg)overeenkomst en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. In het geval van een zorgovereenkomst kan opdrachtgever met een opzegtermijn van 1 maand de overeenkomst beëindigen. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 10. Verzetten van afspraken en No show

Afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak worden verplaatst of geannuleerd. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Dharma Projects gerechtigd, de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. In dit geval worden ook geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Dharma Projects spant zich in om een ieder van begeleiding en informatie te voorzien waar hij of zij zelf mee verder kan. De cliënt die een overeenkomst aangaat met en gebruik maakt van de diensten van Dharma Projects is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de keuze om aangedragen begeleiding of informatie toe te passen.

Artikel 12. Betaling

De cliënt ontvangt na iedere sessie een digitale factuur per email. Bij groepstrainingen geldt dat een factuur voorafgaand aan de start van de training wordt gestuurd.

Facturen dienen binnen 8 dagen betaald te worden.

Artikel 13. Vergoeding

Dharma Projects spant zich in om cliënten de mogelijkheid te geven de ambulante begeleiding vergoed te krijgen door meerdere gemeentes in de regio Midden IJssel/ Oost Veluwe, Deventer en de Achterhoek via de Jeugdwet en/of de WMO.

Er is dan recht op vergoeding na een verwijzing door een (huis)arts of een medewerker van het wijkteam van de gemeente.

De therapie en training van Dharma Projects komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding via de aanvullende verzekering van de Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen kunnen trainingskosten afgetrokken worden van de belasting of vergoeden werkgevers een gedeelte.

Artikel 14. Locatie

Trainingsbijeenkomsten en begeleidingen vinden plaats op een vooraf door Dharma Projects aangegeven locatie. Dit kan bij de cliënt thuis zijn, op locatie of in een door Dharma Projects gehuurde ruimte.

Gewijzigd en opnieuw vastgesteld door Dharma Projects december 2020.

 

Back To Top